top of page

Integritetspolicy

På Sillvik C&J Hugosson behandlar vi dina personuppgier i olika sammanhang, t.ex. n är du beställer tjänster hos oss, övernaar på våra hotell, utnyjar tjänster som vi llha ndahåller och i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hiar du informaon om vår behandling a v

personuppgier. Nedan finner du också kontaktuppgier om du har frågor eller om du vill begära llgång ll informaon.

Vi behandlar dina personuppgier i enlighet med den vid var d gällande svenska dataskyddsförordningen, härnedan GDPR.

Integritetspolicy för Sillvik C&J Hugosson

 

1. Personuppgisansvarig för dina personuppgier

Vårt företag Hugosson Butik AB, org.nr  556457-9737, 42353 Sillviksbacken 15

email: info@sillvik.nu: är ansvarig för behandlingen av personuppgier i våra system för bokni ng, fakturering och hotelldri. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post ll våra kunder och andra kontakter.

2. Behandling av personuppgier i samband med bokning av övernaning och vistelse

I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgier som vi behöver för a kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Dea avser uppgier som du lämnat ll oss direkt eller som du lämnat ll oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identet, dina kontaktuppgi er och din betalningsinformaon. I vissa fall sparar vi di passnummer. Dessutom behandlar vi a ndra uppgier som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Dea k an avse informaon om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar al la köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. spa, restaurang, room service, för a vi ska kunna leverera dessa tjänster och för a du ska kunna betala för dem.

Vi behandlar dessa uppgier så länge som det är nödvändigt för a kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver a vi gör så.

Vi använder nyckelkort för a logga in på våra hotell. Det gör vi för a motverka och kunna lösa broslighet samt med hänsyn ll säkerhet, inklusive brandsäkerhet. Vi sparar inloggningarna i 21 dagar.

3. Behandling av personuppgier för marknadsföringsändamål

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för a skicka nyheter och erbjudanden från oss.

Vi använder även din e-postadress eller di telefonnummer för a skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelaoner. Vår basis för dea ä r marknadsföringslagen.

Vi kan komma a kontakta dig via sociala medier eer di samtycker eller i enlighet med befintliga kundrelaoner. För a använda sociala medier som kommunikaonskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller di telefonnummer ll det sociala mediet. Vår basis för dea är

samtycke eller legima intressen. Du kan närsomhelst dra llbaka samtycke som du d igare lämnat ll oss. Du kan också avsäga dig

a erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrela oner. Dea gör du genom a skicka e-post: info@sillvik.nu

4. Behandling av personuppgier för utveckling, fe lsökning och säkerhet

Vi behandlar uppgier, inklusive personuppgier för a göra felsökningar och korrigera fel, för a

förbära våra tjänster och tekniken vi använder samt för a analysera användare och

användarbeteenden. Dessutom behandlar vi personuppgi er för a verifiera din identet,

inklusive verifiering av identet vid användning av våra digitala tjänster.

Vi anonymiserar uppgier och tar fram stask så långt de går, men måste också behandla

personuppgier för utvecklings-, felsöknings-, stask- eller säkerhetsändamål.

 

5. Behandling av personuppgier för andra ändamål

Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sä vänder dig ll oss med förfrågningar,

behandlar vi personuppgier du lämnar i den utsträck ning det behövs för a kunna besvara och

logga din förfrågan. Basen för dea är legima intre ssen, eller a kunna uppfylla avtal med dig,

eller a besvara dina förfrågningar.

Förutom behandling som beskrivs i vår integrite tspolicy eller baserat på di samtycke, kan vi i

vissa fall tvingas a behandla personuppgier när gäl lande förordningar, inklusive

dataskyddsförordningen och GDPR, gilg myndighet sorder eller domstol ålägger oss eller llåter

oss dea.

 

6. Utlämning av personuppgier och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgier ll tredje part utan di samtycke, eller utan a gällande

lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, gilg myndighetsorder eller domstol llåter

eller ålägger oss dea.

För a undvika missförstånd vill vi förtydliga a vår databearbetning för behandling av uppgier

för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.

 

7. Dina rägheter

Som fysisk person har du e antal rägheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rä a begära informaon, räelse och r adering av personuppgier vi behandlar

avseende dig. Du har vidare rä a begära begräns ning av behandling, rä a göra invändningar

mot behandlingen och rä ll dataportabilitet. 

För a llämpa dina rägheter kan du maila info@sillvik.no . Vi besvarar din begäran så fort

som möjligt, och senast inom 14 dagar.

Vi kommer a be dig bekräa din identet eller be dig lämna yerligare informaon innan vi

låter dig utöva dina rägheter gentemot oss. Det gör vi för a försäkra oss om a vi endast

lämnar ut dina personuppgier ll dig – och inte ll någon som utger sig för a vara du.

 

8. Personanpassad vistelse hos oss

P å Sillvik C&J Hugosson vill vi erbjuda våra k under den absolut bästa hotellupplevelsen

som passar den enskilde gästens preferenser och köphistorik.

Denna informaon samlas in baserat på de köp du gör hos oss och de önskemål du framfört ll

våra anställda.

Dessutom samlar vi vid vissa llfällen in informao n om dig från öppna källor, såsom internet och

sociala medier, begränsat ll informaon som är r elevant för a kunna erbjuda dig en personlig

vistelse hos oss. Grunden för dea är berägade intressen.

Informaonen lämnas inte ut ll någon annan.

bottom of page